• หน้าแรก
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติ

 • เป็นพนักงานประจำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของกิจการ
 • อายุ 18 ถึง 65 ปี
 • มีที่พักอาศัย ในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • มีรายได้ 3 เท่าของจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน หรือ อายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 

*หมายเหตุ: การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • บัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงรายได้ย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • ลูกค้านิติบุคคล

  • บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์
Copyright © 2022 S Leasing Co., Ltd. all right reserved